Ga direct naar


Algemene voorwaarden

Augustus 2007

 

Artikel 1 - Inschrijving

  1. Inschrijving voor de workshops en leergangen vindt uitsluitend plaats door middel van het STEM-inschrijfformlier.
  2. Annulering van een inschrijving voordat de wokshop of leergang is begonnen, geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling. Indien bedoelde kennisgeving korter dan 1 maand voor aanvang van de workshop of de eerste lesdag wordt ontvangen, is de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd. Natuurlijk bieden wij u wel de mogelijkheid om een vervanger te sturen voor de desbetreffende workshop of leergang.
  3. Annulering door de cursist tijdens de workshop of leergang is niet mogelijk.
  4. De inschrijving wordt bekrachtigd door ondertekening van het inschrijfformulier.

Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden

  1. De kosten van de workshops en leergangen zijn vermeld op de desbetreffende website pagina’s en flyers.
  2. Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Artikel 3 - De lessen

  1. De plaatsen waar en de data waarop de diverse lessen plaatsvinden, zijn vermeld op de desbetreffende website pagina’s en flyers.
  2. STEM Techniek en Marketing behoudt zich het recht voor de cursusdata en –locatie te wijzigen.
  3. STEM Techniek en Marketing behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de workshops en leergangen.

Artikel 4 - Auteurs- en eigendomsrecht op lesmateriaal

Na afloop van de wokshop of leergang gaat de eigendom van het cursusmateriaal over op de cursist. STEM Techniek en Marketing bezit auteursrechten op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan onze workshops en leergangen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van STEM Techniek en Marketing.

Artikel 5 - Deelname

De cursist onderschrijft dat het succes van de workshops en leergangen ondermeer afhangt van de participatie van de cursisten en verklaart de werkzaamheden zo te plannen dat nagenoeg alle lessen kunnen worden bijgewoond. Tevens verklaart de cursist zich volledig in te zetten om alle huiswerkopdrachten te maken en in te sturen.

Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden

Door ondertekening van de opleidingsovereenkomst geeft de cursist te kennen deze voorwaarden en het bepaalde op de desbetreffende website pagina of flyer te kennen en te aanvaarden.Subnavigatie